lekkomyslnosc


banner alkohol
Organizator projektu PDF Drukuj Email
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 1. W skład Wydziału Współpracy Społecznej wchodzą:
  • Wieloosobowe stanowisko do spraw zwalczania uzależnień (WWS-I),
  • Wieloosobowe stanowisko do spraw organizacji pozarządowych (WWS-II).
 2.  Do zadań Wieloosobowego stanowiska do spraw zwalczania uzależnień, należą w szczególności następujące sprawy:

 1. realizowanie zadań Województwa związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w szczególności koordynacja przygotowania i realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zadania mające na celu:
  • zmniejszenie spożywania alkoholu przez młodzież i dorosłych,
  • wspieranie rozwoju, modernizacja i zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu, metod zapobiegania oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań,
  • zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych w naruszaniu prawa i porządku publicznego,
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej;
 2. współpraca i wspieranie działań administracji publicznej: samorządowej i państwowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte programem, o którym mowa w pkt 1,
 4. dysponowanie środkami budżetowymi Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonymi na prowadzenie działań, o których mowa w pkt 1-3,
 5. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i współpraca z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności:
  • koordynacja przygotowania i realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte Programem, o którym mowa w pkt 5 lit. a,
  • współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
  • gromadzenie informacji w zakresie narkomanii, w tym przedmiotowych baz danych,
  • prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie narkomanii,
  • formułowanie wniosków strategicznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
  • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii,
 6. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności:
  • opracowanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla centrów integracji społecznej,
 8. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej,
 9. wydawanie zezwoleń zakładom opieki zdrowotnej na leczenie substytucyjne osób uzależnionych.
 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego