lekkomyslnosc


banner alkohol
Młodzieżowy Lider Środowiskowy PDF Drukuj Email

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął z początkiem listopada 2013 r. realizację programu pn. „Młodzieżowy Lider Środowiskowy".

"Młodzieżowy Lider Środowiskowy" jest pilotażowym programem, będącym odpowiedzią młodzieży zachodniopomorskiej na występujące w tym obszarze niedobory. Program opiera się na tezie, że większość nastolatków usiłuje samodzielnie radzić sobie z trudnościami, a jeżeli szukają pomocy, to z reguły u rówieśników. Program "Młodzieżowy Lider Środowiskowy", bazuje na istniejącej w danym środowisku młodzieżowym nieformalnej sieci wsparcia rówieśniczego i umożliwia nastolatkom nabywanie umiejętności pomagania tym, którzy się do nich zwrócą z prośbą o wsparcie. Generalnym celem programu jest takie przygotowanie młodych ludzi-liderów, cieszących się zaufaniem swojego środowiska rówieśniczego, aby potrafili oni wysłuchać, dostarczyć rzetelnych informacji, udzielić potrzebnego wsparcia oraz skontaktować ze specjalistą, gdy waga problemu tego wymaga.

 

 

Głównym celem programu jest stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego, współpracy i zrozumienia. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, do których zalicza się:

1. wyłonienie uczniów-liderów, którzy cieszą się zaufaniem młodzieży i dzięki temu pomagają im w radzeniu sobie z problemami szkolnymi i osobistymi;
2. zapewnienie liderom treningu w umiejętnościach porozumiewania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów;
3. edukacja w zakresie wsparcia instytucjonalnego funkcjonującego na terenie miejsca zamieszkania;
4. zapewnienie liderom bieżącego dostępu do wiedzy merytorycznej w zakresie pomocy rówieśniczej poprzez organizację szeregu warsztatów i szkoleń;
5. odpowiedź na problemy, z którymi spotykają się uczniowie;
6. programowanie działań (i ich monitorowanie), w których młodzieżowi liderzy środowiskowi mogą wykorzystywać swoje umiejętności pomagania innym.

Do programu przystąpiły cztery szkoły z terenu województwa zachodniopomorskiego:

• Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim
• Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Asnyka w Szczecinie
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

 

Program jest realizowany w oparciu o następujące działania:

1. Uzyskanie zgody i deklaracji współpracy grona pedagogicznego i administracji szkoły zainteresowanej wdrożeniem Programu. Wsparcie administracyjne: zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół, na którym przedstawiony został punkt widzenia młodzieży na problemy związane z funkcjonowaniem szkoły oraz omówienie Programu i zasadności jego realizacji.


2. Wybór szkolnego koordynatora Programu (opiekuna) - bardzo ważne jest, aby uczniowie mieli wsparcie od osoby z doświadczeniem, aby był to człowiek umiejący prawidłowo kontaktować się z uczniami i zespołem pedagogicznym szkoły (a także innymi jej pracownikami); przekonany o słuszności koncepcji wsparcia rówieśniczego; znający prawidłowości poradnictwa; posiadający dobrą znajomość szkoły; wyposażony w wiedzę w zakresie problemów, z jakimi boryka się w swoim życiu młodzież; dostępny dla młodzieży (zarówno pomagającej, jak i wspomaganej); Najczęściej kryteria te spełnia pedagog lub psycholog szkolny, ewentualnie nauczyciel. Dlatego też koordynatorami zostali pedagodzy szkolni.


3. Analizę sytuacji szkolnej – oszacowanie, czego młodzi ludzie oczekują od lidera, od kontaktu pomocowego, jakie są najczęstsze problemy występujące w ich środowisku rówieśniczym oraz identyfikowanie osób, które cieszą się największym zaufaniem uczniów – przy uwzględnieniu zarówno uczniów, jak i pracowników danej placówki.


4. Wyłonienie uczniów-liderów – w tworzeniu sieci wsparcia rówieśniczego, współpracy i zrozumienia, kluczową rolę pełnią liderzy. Uczniowie integrują działania młodzieży i nauczycieli, zapewniają kontakt z zewnętrznymi specjalistami. Przekazują zdobytą wiedzę i umiejętności w grupach rówieśniczych (tzw. edukacja rówieśnicza), oraz udzielają pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne. Rekrutacja uczniów zainteresowanych udziałem w Programie odbyła się według następujących kryteriów:
- minimum dobra ocena z zachowania,
- udokumentowany czynny udział w życiu społecznym i szkolnym,
- wynik testu osobowości, rozmowa kwalifikacyjna.


5. Organizację szkoleń - wszyscy uczniowie zrekrutowani do Programu odbyli szkolenia, zaczynając od treningu wyjazdowego poza terenem szkoły i miejsca zamieszkania, według następujących bloków tematycznych:
BLOK I: Trening interpersonalny: wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie, udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych.
BLOK II: Warsztat z komunikacji: style, formy, bariery: poziomy komunikacji, aktywne słuchanie, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz bariery komunikacyjne.
Następnie sesje wykładowe o tematyce: uzależnienia - podstawowe pojęcia, mechanizmy psychologiczne oraz fazy uzależnienia, wpływ grupy rówieśniczej na decyzje o zażywaniu narkotyków i alkoholu, formy pomocy specjalistycznej, system pomocy, wsparcia, informacje o poradniach specjalistycznych, procedurze „Niebieskiej karty", pomocnictwie odwykowym, streetworkingu, partyworkingu, dobre praktyki - zaprezentowanie przedsięwzięć, które są realizowane placówkach pomocowych.


6. Bezpieczny telefon - udostępnienie w szkole bazy teleadresowej dotyczącej wsparcia instytucjonalnego funkcjonującego na terenie miejsca zamieszkania.


7. Codzienne działanie - podejmowanie przez młodzież (przy wsparciu opiekuna) aktywnej roli liderów poprzez udzielanie pomocy, jak dotychczas, ale z wykorzystaniem przy tym nowych umiejętności. W celu zapewnienia maksymalnie efektywnej pracy szkolny opiekun zapewnia liderom możliwość konsultacji.

 

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego