lekkomyslnosc


banner alkohol
Przeciwdzialanie uzależnieniom - Samorząd zleca zadania NGO PDF Drukuj Email

Samorząd województwa jak każdego roku ogłosił i rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspierania realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie przeciwdzialania uzależnieniom. Wysokość dotacji, którą przeznacza się z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ten cel to kwota 400 000 zł.

 

 

Podmioty, którym przyznano dotacje to: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du", Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie, Fundacja „Razem bezpieczniej”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskieg, Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-młodym”.

A oto krótka informacja o wyłonionych projektach:

Da Du” Profiliada

Projekt polegający na cyklu projekcji filmów dotykających szczególnie drażliwych kwestii społecznych oraz na ich bazie przeprowadzenie warsztatów analizujących przedstawione w filmie problemy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień i przemocy rówieśniczej oraz treningu umiejętności społecznych dla grupy, która wyłoni się z osób uczestniczących w warsztatach, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Filmy:

„Jesteś Bogiem” Polska 2012,

„Jabłko Adama” Dania 2005,

„Chuligani” Wielka Brytania/Włochy 2012,

„Reguły kłamstwa” Czechy 2006,

„Nietykalni” Francja 2012,

„Pożegnanie z niewinnością” USA 2010,

„Bejbi blues” Polska 2013,

„Oslo, 31 sierpnia” Norwegia 2011

„Da Du” Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie

Projekt polegający na działaniach środowiskowych w mieszkaniowych agencjach towarzyskich, klubie dla homoseksualistów, klubach nocnych. Dotarcie z ofertą profilaktyczną do osób marginalizowanych, stygmatyzowanych. W ramach projektu zakładany jest wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny dla osób seropozytywnych.

„Powrót z U” Szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego

Superwizje (indywidualna, grupowa), szklenia, warsztaty podnoszące kompetencje z zakresu terapii systemowej dla pracowników związanych z terapią osób uzależnionych.

„Powrót z U” Nova Grupa

Projekt zakładający pomoc młodym ludziom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi w budowaniu własnej tożsamości opartej na zdrowych sposobach radzenia sobie z problemami wieku dojrzewania. Spotkania warsztatowe mają na celu nabycie umiejętności właściwego rozpoznawania własnych problemów, przekazanie wiedzy o mechanizmach uzależnień, a także rozwinięcie samoświadomości.

„Powrót z U” wsparcie dla rodziców

Projekt mający na celu doskonalenie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie. Profilaktyka selektywna. Projekt komplementarny do Nova grupa.

MONAR Bądź sobą bez chemicznych wsporników

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie interaktywnej w oparciu o opracowany zeszyt ćwiczeń.

MONAR Party projekt

Działania środowiskowe na dużych imprezach muzycznych (Sunrise w Kołobrzegu, Waterfestival w Moryniu. Dyżury partywokerskie), podczas których następować będzie dystrybucja materiałów informujących o serwisach pomocowych dla osób zażywających narkotyki, edukacja poprzez rozmowy na temat powikłań zdrowotnych wynikających z używania narkotyków

Fundacja „Razem Bezpieczniej” Wolni od uzależnień

Kampania społeczna uświadamiająca problem wakacyjnego odurzania się młodzieży, konkurs „Profilaktyka oczami młodzieży”, którego efektem będzie DVD i kalendarz, szkolenie dla służb mundurowych z zakresu profilaktyki uzależnień, wydawnictwo dla służb mundurowych, warsztaty dla młodzieży biorącej udział w konkursie w zakresie filmu, fotografii grafiki.

Wodna Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Kampania „Nie pływam po dragach”

Projekt zakłada działania edukacyjne skierowane na przekazanie ratownikom wodnym wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania z osobami pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Wyposażenie ratowników w materiały profilaktyczne. Przygotowanie ulotek, vlepek, mapek promujące zasady bezpieczeństwa nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem skutków pływania i korzystania ze sprzętu wodnego po używkach.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-młodym „Wspólnie do celu”

ajęcia edukacyjne na temat mechanizmu uzależnienia, współuzależnienia; zajęcia psychoedukacyjne na temat podejmowania decyzji i radzenia sobie z naciskiem ze strony innych; młodzieżowi liderzy zdrowego stylu życia i promocji zdrowia (zajęcia na temat metod pomocy rówieśniczej, zajęcia rozwijające umiejętności psychologiczne i społeczne liderów).

Konkurs mieścił się w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020.

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego