lekkomyslnosc


banner alkohol
Przeciwdziałanie uzależnieniom przez organizacje pozarządowe PDF Drukuj Email

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego każdego roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom przez organizacje pozarządowe. W roku 2011 organizacje pozarządowe podjęły się realizacji bardzo ciekawych projektów, które postanowiliśmy Wam przybliżyć: 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du” realizowało trzy projekty:

3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.8. Podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami. „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie”.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniem wśród osób prostytuujących się i homoseksualnych, jako grup marginalizowanych. W ramach projektu podjęto działania promocyjne (informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia, plakaty, ulotki, informacja na szkoleniach grup zawodowych policjantów, straży miejskiej, lekarzy, pielęgniarek), środowiskowe w mieszkaniowych agencjach towarzyskich (Szczecin, Świnoujście, Chojna), podczas których przeprowadzano rozmowy z kobietami na temat profilaktyki narkotykowej i alkoholowej oraz innych środków zmieniających świadomość. Rozprowadzano prezerwatywy, lubrykanty oraz materiały edukacyjne dotyczące środków psychoaktywnych. Podczas wizyt poruszano tematy bezpiecznych technik seksualnych, chorób przenoszonych drogą płciową, informowano o instytucjach i organizacjach pomocowych. Podczas wizyt w agencjach był obecny policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który uświadamiał znaczenie problemu przemocy, handlu ludźmi  oraz haraczy. Działania środowiskowe odbywał się także w klubach dla homoseksualistów w weekendy w godzinach wieczornych. Polegały one na akcyjnym stoliku przy którym przeprowadzano rozmowy dotyczące problematyki uzależnień oraz rozdawano materiały edukacyjne oraz prezerwatywy oraz lubrykanty. Trzeci element projektu to punkt konsultacyjny dla odbiorców zadania. Poradnictwo polegało na wstępnym zdiagnozowaniu problemu i kierowaniu osoby zainteresowanej według właściwości. Udzielano wsparcia i kierowano na konsultacje specjalistyczne.

3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.5. Prowadzenie psychokorekcyjnych projektów wobec grup podwyższonego ryzyka – dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych narkomanią „Warsztaty umiejętności psychospołecznych”.

Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów oraz nabycie przez młodzież z rodzin alkoholowych uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych narkomanią umiejętności psychospołecznych. W ramach warsztatów nabywano wiedzę na temat uzależnień, wzrastały umiejętności psychospołeczne-życiowe oraz wykształcano lub utrwalano nową postawę przeciwną normom sprzyjającym używaniu substancji psychoaktywnych. Grupy były zamknięte, nabór do nich następował po przeprowadzeniu działań promocyjno-rekrutacyjnych w szkołach i bursach, przeprowadzonej konsultacji diagnostycznej, weryfikującej chętnych do udziału w warsztacie, nieustruktualizowane, nastawione na proces grupowy oraz wymianę informacji zwrotnych. Metodyka pracy wykorzystywana podczas warsztatów to zajęcia integrujące, trening komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, praca nad uczuciami i emocjami, psychoedukacja, monodrama, psychodrama, metafora oraz dzielenie się swoimi przeżyciami.       

3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.2. Wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych, psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia „PROFILIADA”.

Projekt składał się dwóch związanych ze sobą elementów. Projekcji w Kinie Zamek odpowiednio dobranego dzieła filmowego oraz na jego kanwie wykładu bądź warsztatu analizującego przedstawione w filmie problemy psychologiczne i społeczne. Filmy były starannie wyselekcjonowane, tak aby przedstawić sytuacje trudne, stresujące, a nawet patologiczne z jakimi młodzi ludzie mogą zetknąć się w realnym życiu. Ich tematyka dotykała pytań o tożsamość, problem tolerancji, zagrożenia zdrowia, uzależnienia, a także przemocy. Po seansie odbywały się pogadanki na temat obejrzanego filmu. Młodzież kontynuowała program na warsztatach umożliwiających pracę w grupie opartej na twórczych i aktywnych metodach takich jak burza mózgów, czy mikrowykłady. Warsztaty umożliwiały uczestnikom wyrażanie swoich odczuć, a także pozwalały na aktywne słuchanie tego co mówią inni.   

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” realizowało trzy projekty:

3.2 Wspieranie rozwoju, modernizacja i zwiększanie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 3.2.8 Promowanie usług terapeutycznych oferowanych przez placówki lecznictwa odwykowego, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka wystąpienia uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków i wśród osób już uzależnionych.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania społeczeństwa usługami terapeutycznymi oferowanymi przez placówki lecznictwa odwykowego. Został on zrealizowany przez emisję spotu emitowanego w radio skierowanego do młodzieży oraz do rodziców. Zwracał on uwagę na problem uzależnień i był emitowany w różnych godzinach i dniach przez co docierał do szerokiego grona słuchaczy. Nadto były wyemitowane na antenie radia cztery wywiady ze specjalistami z „Powrotu z U”. Zaktualizowano stronę internetową poradni, zmieniono jej szatę graficzną oraz dodano edytor zawartości serwisu, a także przeprowadzono kolportaż zaprojektowanych i wydrukowanych ulotek. Internet, radio oraz ulotki pozwoliły dotrzeć do różnych grup docelowych, zainteresowanych problematyką uzależnień.

3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.5. Prowadzenie psychokorekcyjnych projektów wobec grup podwyższonego ryzyka – dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych narkomanią „Nova Grupa”.

Celem projektu było nauczenie nowoczesnych i efektywnych metod zachowania się w celu ograniczenia używania przez dzieci, młodzież i studentów środków psychoaktywnych, a także tworzenie samopomocowego środowiska promującego postawy będące alternatywą wobec uzależnień. Zrekrutowano dwie grupy uczestników. Ich kwalifikacja nastąpiła przez wyszkolonych realizatorów przedsięwzięcia. Motywowali oni do uczestnictwa w zajęciach oraz ustalali specyficzne potrzeby uczestników, które zostały przekazane prowadzącym grupę. Tematyka zajęć oscylowała wokół rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększenia umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, rozwijania zachowań asertywnych, a także rozwijania umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Projekt zakończył się wypełnieniem specjalnie opracowanej ankiety, a także zakładał utrzymanie kontaktu z uczestnikami grupy po jej zakończeniu.

3.2 Wspieranie rozwoju, modernizacja i zwiększanie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 3.2.2 Szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr związanych z lecznictwem odwykowym. Terapeuci podnieśli swoją wiedzę o systemowej terapii rodzin w kontekście pacjenta uzależnionego. Zwiększyli swoje umiejętności terapeutyczne w pracy z pacjentami uzależnionymi. Rozszerzyli swoją perspektywę patrzenia na pacjenta w aspekcie uzależnienia. Powyższe zostało osiągnięte poprzez udział w superwizji, warsztatach oraz doświadczeniach własnych. Poświęcone one były m. in. terapii lęku w ujęciu systemowym, poszukiwaniu źródeł zasobów w opowieści problemowej z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a także superwizji dla zespołu prowadzonego przez superwizora zewnętrznego. Dzięki powyższym przedsięwzięciom terapeuci przeprowadzili w wolontariacie sesje terapii systemowej dla rodzin osób uzależnionych.

Stowarzyszenie „MiastoHolizm” realizowało projekt:

3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.8. Podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami „Środek Miasta – MiastoHolizm”.

Projekt polegał na realizacji audycji radiowych, których tematyka podniosła poziom wiedzy społecznej oraz wykształciła umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia pomimo zagrożeń wynikających z życia w aglomeracji miejskiej. Na antenie inicjowano dyskusje, informowano o ryzyku szkód zdrowotnych i społecznych związanych z życiem w mieście oraz promowano zdrowy, aktywny tryb życia. Tematyka audycji oscylowała wokół zagadnień tolerancji, konsumpcjonizmu, toksycznych relacji, komunikacji w kontekście uzależnień. Uzupełnieniem audycji były dwa eventy o charakterze profilaktycznym, konsolidacyjnym oraz edukacyjnym. Pierwszy był związany z dniem kobiet, drugi z rozpoczęciem wakacji. Jako osiągnięte efekty projektów można określić zaprezentowanie wiedzy o szkodliwości wynikającej z ryzykownych zachowań oraz niewłaściwym funkcjonowaniu w systemie społecznym, a także wsparcie i profesjonalną pomoc informacyjno-edukacyjną zmierzającą do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób narażonych na zagrożenia.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie realizowała projekt 3.1 Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 3.1.2 Wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych, psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia, 3.1.4 Wspieranie tworzenia zintegrowanego systemu działań profilaktycznych promujących postawy będące alternatywą wobec uzależnień oraz 3.3 Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, metody zapobiegania oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań 3.3.1 Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych skutków działania alkoholu oraz narkotyków 3.3.4 Edukacja profesjonalistów i nieprofesjonalistów w zakresie problemów uzależnień „Program edukatorów rówieśniczych”. 

Program zakładał dotarcie do młodych osób mających wpływ na rówieśników – przygotowanie i przeszkolenie w zakresie problematyki uzależnień grupy edukatorów i streetworkerów, z jednej strony, z drugiej działania środowiskowe – dyżury partyworkerskie podczas plenerowych imprez muzycznych grupujących dużą ilość młodzieży. W związku z tym projekt dotarł do wielu miejsc w województwie: m. in. Chojna, Moryń, Kalisz Pomorski.

Fundacja „Razem bezpieczniej” realizowała projekt 3.3 Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, metod zapobiegania oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań. 3.3.6 Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów podejmujących tematykę problemów uzależnień „Moda na trzeźwość”.

Projekt obejmował cykl szkoleń dla m. in. nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, policyjnych specjalistów ds. nieletnich, strażników straży miejskich i gminnych, wydanie publikacji poświęconej problematyce uzależnień-książki podsumowywującej problematykę omówioną podczas szkoleń, a także konferencję poświęconą problematyce uzależnień, na której zaprezentowano wspomnianą publikację.

 

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego